Eikerlogopeden
Behandling av språkutfordringer, talevansker & spiseproblematikk
   Hjem      Folketrygden/HELFO

Du kan få logopedbehandlingen dekket av folketrygden/HELFO dersom:

  • behandlingen er av vesentlig betydning for din funksjonevne
  • behandlingen er ledd i behandling etter etterbehandling etter sykdom eller skadeSøknaden din til HELFO må inneholde følgende:

1. Henvisning fra lege på blanketten "Henvisning til spesialist" (HELFO 05-04.21).         Her er det viktig at legen oppgir diagnosekode samt bekrefter at                               logopedbehandling vil være av vesentlig betydning for din funksjonevne.

2. Uttalelse fra en spesialist eller spesialavdeling i sykehus som bekrefter at du har       behov for logopedbehandling.

3. Skriftlig bekreftelse fra kommunen eller fylkeskommunen der du bor som                 bekrefter at du ikke mottar logopedbehandling etter annet lovverk (f.eks.                 opplæringsloven).
Søknaden sendes til:

HELFO
Postboks 2415
3104 Tønsberg